ADDRESS : 8 Mangal Estate, Near Chakudia Mahadev,
Rakhial, Ahmedabad – 380023
PHONE : +91 – 079 22742922, 22779988
FAX : +91 – 079 22779944
E - MAIL : contact@oswalmetals.com
WEB SITE : www.oswalmetals.com
CONTACT PERSON : Mr. Jayanti Shah : 9825009988
Mr. Suresh Shah : 9825028072